Ông Nguyễn Đức Cường

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện