Chu-tich_790d0(1).jpg

Đ/c Phạm Ninh Thái 

Chủ tịch HĐND huyện​​

 

 

TUAN_KIEM_TRA_1_7a302(1).jpg

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND Huyện