1 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

   Đ/C Trần Giang Tuyên
 Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C Nhữ Hùng Thông
Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C Vũ Mạnh CườngPhó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

Đ/c Vũ Hồng Xuân
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Bàn Anh Quyết
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Đ/C Nguyễn Mạnh Thuấn
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đ/C Lại Thị Thúy Vân
             Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

4. Ban Dân vận Huyện ủy

 

Đ/C Lê Thị Hoa
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Văn phòng Huyện ủy