1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 Đ/c Đỗ Xuân Hải
Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Tài xỉu trong bóng đá

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4afe45afd860173e4e71.jpg

Đ/c Tạ Văn Tình

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

      

 

 

 

 

                Đ/c Nguyễn Đắc Tiến

                      Trưởng phòng

5. Phòng Dân tộc

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Đỗ Văn Oánh
Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Phòng Y tế

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

843ae29f7250bd0ee441.jpg
Đ/c Chẩu Bình Yên
Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng
Phó trưởng phòng